System stopniowego uodpornienia dzieci

Pedagodzy czechosłowaccy opracowali system stopniowego uodpornienia dzieci na zimno w warunkach przedszkolnych. Obejmuje on zabiegi hartowania powietrzem, doprowadzające stopniowo organizm dziecka do takiego uodpornienia, że rozpocząć będzie mogło zabiegi hartowania wodą. Cały proces hartowania powietrzem trwa od 18 do 22 tygodni i obejmuje następujące etapy:

Czytaj Dalej

Pobudliwość pierwotniaków

Niektóre wiciowce pasożytnicze, przystosowujące się do poruszania w środowiskach o dużej gęstości (krew, wydzielina pochwowa i inne), wykształciły jako dodatkowe organellum ruchu błonę falującą (membrana undulans). Zwykle wić sterowa (tylna) wchodzi w kontakt z pellikulą, wytwarzając pofałdowaną cienką błonę (Trypanosoma, Trichomonas) różnej długości. Przy poruszaniu się formy trypomastigota świdrowców odgrywają również pewną rolę podłużne włókienka kurczliwe umieszczone pod pellikulą. Zanik organelli ruchu (akinetyzm) cechuje przede wszystkim pierwotniaki pasożytujące wewnątrzkomórkowo.

Czytaj Dalej

Zmiany zwyrodnieniowe

Zmiany zwyrodnieniowe ścięgien i pochewek m. dwugłowego i nadgrzebie- niowego (tenosynowitis m. subscapularis, capitis longi m. biciptis) bolesność ruchowa i uciskowa w bruździe ścięgna głowy długiej m. dwugłowego, ewent. ścięgna m. nadgrzebieniowego i pod wyrostkiem barkowym, bolesność w czasie odwodzenia (40-120°) zmiany zwyrodnieniowe pochewki i ścięgna z prze-ciążenia, zużycia, w g. p.p. powikłanie – przerwanie ścięgna w miejscu tarcia o podłoże pasmo sklerotyzacji kości wzdłuż bruzdy ścięgna m. dwugłowego, sklerotyzacja wyrostka barkowego, obraz laboratoryjny krwi i moczu bez zmian (z wyjątkiem g-P-P.) usprawniające, fizyko- i balneo-terapia, miejscowe wstrzyknięcia hydrokortyzonu, w razie niecofania się przykurczów le-czenie operacyjne

Czytaj Dalej

Kręg przejściowy

Kręg przejściowy (vertebra transitiva). Kręgosłup cechuje odcinkowość. Każdy odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy i krzyżowy ma inną funkcję, a w związku z tym inną budowę. Jeżeli w wyniku anomalii rozwojowych kręgi graniczne mają zdecydowane cechy odcinka sąsiedniego określamy je jako kręgi przejściowe. Zmiany te dotyczą całego kręgu lub jego części. Na przykład V kręg lędźwiowy może zrastać się z kością krzyżową (sacralisatio Ls). Gdy I kręg krzyżowy oddzielony jest całkowicie lub częściowo od kości krzyżowej, mówimy o lumbalizacji (lumbalisatio, hemilumbalisatio SŁ). To samo może mieć miejsce w odcinku piersiowo-lędźwiowym (odpowiednio dorsalisatio Lj i lumbalisatio Th12) i piersiowo-szyjnym.Kręgi przejściowe nieraz nie powodują dolegliwości i wykrywa się je przypadkowo na radiogramie. Mogą one jednak być powodem ograniczenia ruchomości, wytwarzania się nadmiernej ruchomości zastępczej, a w następstwie – przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych.

Czytaj Dalej

Współczesny sport wyczynowy

Trudne warunki osiągnięcia liczącego się sukcesu sportowego powodują sumujące się przeciążenia, jakże często kompensowane ambicją, siłą woli, a nierzadko też dyssymulowane. Prawdą jest, że w przypadku osoby młodej olbrzymie rezerwy regeneracyjne tkanek umożliwiają prawie doskonalą samonaprawę, a przez to doraźnie zapobiegają szkodom. Inaczej jest, gdy do sumowania się przeciążeń dochodzi u osoby dorosłej.

Czytaj Dalej

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wynik badania laboratoryjnego powinien rozstrzygać wątpliwości lekarza opie-kującego się chorym, czy podejrzenie zarażenia, jakie powstało w następstwie badania klinicznego, było uzasadnione. Powyższe oczekiwania spełniają takie wyniki badań laboratoryjnych, które wykazują obecność pasożytów będących bezwzględnymi patogenami. Jeżeli np. we krwi gorączkującego pacjenta wykryto obecność plazmo- diów, to nie ma wątpliwości, że jest to przypadek malarii. Podobnie będzie w sytuacji diagnozowania przyczyny krwiomoczu, jeżeli badanie wykazało obecność jaj Scliistosoma haematobium.

Czytaj Dalej