Monthly Archives Lipiec 2018

Rozwój w ciepłej porze roku

Rozwój w ciepłej porze roku trwa ok. 4 tyg., w porze chłodniejszej odpowiednio dłużej. W Polsce rozwijają się 3-4 pokolenia w roku. Dorosłe widliszki odlatują od miejsca lęgu zaledwie kilkaset metrów w poszukiwaniu żywiciela lub zimowiska. Mogą być zaniesione dalej przez wiatr lub środkami transportu. Samice pobierają pożywienie w odstępach tygodniowych, gdyż w takim okresie następuje rozwój jaj. Zimują tylko zapłodnione samice, u których rozwój jajników jest zahamowany od jesieni do wiosny. Anopheles maculipennis i An. messeae zimą nie żywią się. Anopheles atroparvus zimuje w pomieszczeniach cieplejszych i w ciągu tego okresu może pobierać krew (Lachmajer).

Czytaj Dalej

Leczenie zachowawcze z zespołem Klippel-Feila

Spotyka się ją razem z zespołem Klippel-Feila, nieraz z zespołem Sprengela. Objawy kliniczne występują pod koniec okresu dojrzewania łub około 50 roku życia pod postacią bólów, parestezji i niedowładów w obrębie kończyny górnej, którym nieraz towarzyszą zaniki mięśniowe w następstwie ucisku splotu ramiennego. Stwierdza się też zmiany naczynioruchowe i zaburzenia troficzne, aż do zmian martwiczych włącznie (wskutek uszkodzenia uciskiem naczyń i splotów współczulnych). Ucisk może wywierać dodatkowo żebro szyjne, szczątkowe pasmo łącznotkankowe oraz zmienny przebieg mięśni pochyłych przyciskających splot nerwowy i naczynia do I żebra, do żebra szyjnego lub do kręgu.

Czytaj Dalej

Piąta faza hartowania

Piąta faza hartowania trwa 8 tygodni. Zabieg hartowania rozszerza się o nacieranie obu rąk wilgotną, zmoczoną w letniej wodzie myjką, potem szyi, klatki piersiowej, brzucha i na koniec pleców. Rozpoczynać należy od wody o temperaturze 32°C. Zabieg ten wykonują dzieci w umywalni i same regulują ciepłotę wody. Po osiągnięciu temperatury 18°C przechodzi się od nacierania do obmywania. Po każdym zabiegu dzieci wycierają skórę do sucha, ubierają się i zagrzewają chwilą ćwiczeń gimnastycznych.

Czytaj Dalej

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego może rozwinąć się w następstwie różnych chorób zakaźnych (odry, płonicy, grypy, duru, biegunki), urazowego podrażnienia (kamienie kałowe) lub zwężenia światła jelita.

Niedrożności jelita sprzyjają wady wrodzone, zakażenia jelitowe, neurogenne zaburzenia perystaltyki jelit, pasożyty przewodu pokarmowego. Opóźnienie leczenia operacyjnego w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego i w niedrożności mechanicznej jelit powoduje wystąpienie zapalenia otrzewnej.

Czytaj Dalej

Ukłucia Culicoides

Znaczenie w medycynie. Ukłucia Culicoides są dla człowieka przykre, zwłaszcza że owady te występują w dużych ilościach. Reakcja skóry najczęściej w postaci swędzącej grudki lub rumienia. Podejrzewa się je o przenoszenie pałeczek tularemii. Przenoszą wirusy amerykańskiego i wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu. Afrykański gatunek C. austerii Carter et al., 1920 jest przenosicielem nicienia Man- sonella perstans. W Ameryce Południowej i Indiach zachodnich C. furens Poey, 1853 może przenosić nicienie Mansonella ozzardi oraz Onchocerca sp. Liczne gatunki kuczmanów przenoszą różne drobnoustroje wywołujące choroby zwierząt dzikich i hodowlanych, m.in. wirusową chorobę „sinego języka” u owiec.

Czytaj Dalej

Zapobieganie i leczenie

Bardzo istotne jest zapobieganie zakażeniom układu moczowego i nawrotom tych zakażeń poprzez: 1) higienę krocza – częste podmywanie dzieci, używanie w zakładach indywidualnych nocników, częsta zmiana bielizny osobistej, częste przewijanie dzieci małych

-2) zapewnienie dobrego przepływu moczu przez częste pojenie 3) zwalczanie zalegania moczu, częste wysadzanie małych dzieci i wdrażanie dzieci starszych do regularnego opróżniania pęcherza.

Czytaj Dalej

Najważniejsi przenosicieli Plasmodium

Znaczenie w medycynie. Widliszki są najczęściej zoofilne, lecz atakują również ludzi. Z łatwością przekłuwają cienką letnią odzież. Ślina ich ma składniki drażniące i u osób wrażliwych wywołuje odczyny alergiczne. Widliszki są przede wszystkim przenosicielami pierwotniaków z rodzaju Plasmodium powodujących malarię. Zdolność poszczególnych gatunków z rodzaju Anopheles do przenoszenia malarii zależy od wielu czynników, jak np. od: liczebności populacji, stopnia antropofilności, od wieku samicy komara, w którym została zarażona, oraz od tego, czy dany gatunek Plasmodium jest w stanie zakończyć swój rozwój w komarze. Gatunki komarów, które na pewnych obszarach są naturalnymi przenosicielami malarii, niekoniecznie pozostają nimi na innych obszarach.

Czytaj Dalej

Zapobieganie i leczenie

Największe możliwości zapobiegania dotyczą uszkodzeń związanych z wypadkami i urazami. Zapewniając dzieciom jak najszersze możliwości zabaw i gier ruchowych oraz zaspokajając naturalne zainteresowanie badawcze, należy równocześnie w maksymalnym stopniu zapewnić im bezpieczeństwo i nadzór osób dorosłych. Odnosi się to szczególnie do małych dzieci, które pozostawione bez nadzoru mogą w czasie zabawy wyrządzić sobie wzajemną krzywdę. Wszelkie uszkodzenia pourazowe winny być zabezpieczone przed zakażeniami bakteryjnymi. Okolicę rany pędzluje się środkiem dezynfekującym: l°/o roztworem merkurochromu, zieleni brylantowej lub fioletu goryczki, nakładając następnie jałowy opatrunek. U dzieci szczepionych przeciw tężcowi podaje się również dawkę przypominającą anatoksyny tężcowej, a dzieciom nie szczepionym wstrzykuje się surowicę przeciwtężcową z równoczesnym dwukrotnym podaniem – w odstępach 4-6 tygodni – anatoksyny tężcowej. W przypadku zakażenia na rany ropiejące stosuje się okłady z 3°/o roztworu wodorowęglanu sodu lub miejscowo sulfonamidy i antybiotyki. Wszelkie większe zranienia i inne urazy wymagają zaopatrzenia chirurgicznego. Bezwzględne wskazania do natychmiastowego badania chirurgicznego stanowią podejrzenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, niedrożności jelit, nowotworu.

Czytaj Dalej

Pasożyty

Z innych pasożytów larwy glisty ludzkiej i glisty zwierzęcej – przechodząc drogą zakażenia żylnego z wątroby do płuc – mogą powodować występowanie zwiewnych alergicznych nacieków płuc-nych, którym towarzyszy znaczny wzrost odsetka i liczby bez-względnej komórek kwasochłonnych we krwi.

Dłuższe stosowanie antybiotyków, zły stan ogólny, niedożywienie dziecka, usposabiają do rozwoju zakażeń grzybiczych. Grzyb Candida albicans, będący przyczyną częstych u niemowląt nalotów pleśniawkowych na błonie śluzowej jamy ustnej, może cza-sem penetrować głębiej do drzewa oskrzelowego i płuc, powodując wówczas ciężkie powikłania.

Czytaj Dalej

Wiciowce rzędu Diplomonadida

Wiciowce rzędu Diplomonadida cechuje obecność kariomastigontów, tj. kom-pleksów składających się z 1 jądra i 4 wici (Janicki) u większości występują 2 kario- mastigonty ułożone w symetrii osiowej. Kinetosomy wici należących do jednego ze-społu są zgrupowane, wiążą się też z odpowiednim jądrem oraz włóknami tworzącymi struktury specjalne (np. krążek czepny u Giardia) siateczka śródplazmatyczna rozbudowana brak mitochondrium i aparatu Golgiego. Łatwo tworzą cysty, w których możliwy jest podział jąder.

Czytaj Dalej

Zapobieganie

Podstawowe kierunki zapobiegania zaburzeniom w odżywianiu można zestawić następująco: 1. Utrzymanie karmienia piersią jako najbardziej fizjo-logicznego, przynajmniej w pierwszych trzech miesiącach życia.

-2. Zapewnienie prawidłowego pod względem ilościowym i jakoś-ciowym odżywiania niemowlęcia i małego dziecka, odpowiednio wcześnie wzbogaconego w pokarmy o dużej zawartości białka zwie-rzęcego i żelaza (mięso, twaróg, żółtko), witamin i soli mineralnych (owoce, warzywa).

Czytaj Dalej

Budowa organelli ruchu

Płciowo pierwotniaki rozmnażają się przez wytwarzanie gamet z przekształconych postaci wegetatywnych (gamonty) lub w złożonym procesie gametogonii. Jeżeli łączące się gamety nie różnią się morfologicznie, mówi się o izogamii, gdy różnią się – o anizogamii. W czasie podziału komórek wytwarzających gamety następuje podział redukcyjny, tak że gameta ma haploidalną liczbę chromosomów. U Balantidium obserwuje się, jak u orzęsków wolno żyjących, proces koniugacji. Wiele gatunków pierwotniaków występujących u człowieka wytwarza cysty, w których następuje odtwarzanie niektórych organelli lub podziały mitotyczne jąder (np. Entamoeba).

Czytaj Dalej

HARTOWANIE DZIECI

Pozytywny wpływ hartowania zaobserwowany w wychowywaniu dzieci w bliskiej styczności z naturą, stał się jak wskazuje motto przysłowiowy. Trudno dziś wprawdzie zobaczyć dzieci „z taboru” biegające boso po śniegu, jednak ogólnie rzecz biorąc, dzieci wiejskie są z pewnością bardziej zahartowane na ujemne wpływy pogody niż dzieci miejskie, wychowujące się w bardziej cieplarnianych warunkach.

Czytaj Dalej

Zapaleniu oskrzeli

Zapaleniu oskrzeli u małych dzieci towarzyszy często – nie tylko w przypadkach dychawicy oskrzelowej — kurcz błony mięśniowej gładkiej oskrzeli i obrzęk błony śluzowej. Powoduje to wydłużenie i utrudnienie fazy wydechowej, co wyraża się dyszeniem lub nawet dusznością wydechową.

Zapalenie oskrzelików jest również schorzeniem swoiście występującym w pierwszych trzech latach życia. Główną przyczynę stanowią zakażenia wirusem RS, szerzące się w okresie zimowym

Czytaj Dalej

Witaminy w roztworach

A. Podobnie jak wcześniakom należy im podawać dodatkowo tę witaminę w roztworach, wodnych. Witamina E odgrywa ważną rolę w przemianie kwasów nukleinowych i białek. Chroni przed wystąpieniem hemolizy krwinek czerwonych. W niektórych postaciach niedokrwistości wcześniaków podawanie witaminy E przynosi wyraźną poprawę.

Organizm ludzki uniezależniony jest na ogół od zewnętrznego dostarczania witaminy K, wskutek wspomnianego już wytwarzania witaminy przez prawidłową bakteryjną florę jelitową. Wyjątek stanowią noworodki. Niedobór witaminy K może też wystąpić wskutek niszczenia prawidłowej flory jelitowej przez antybiotyki

Czytaj Dalej