Monthly Archives Marzec 2018

Owsica

Najczęstszym pasożytem jelitowym u dzieci są owsiki. Są to małe o długości kilku milimetrów białawe robaki. Żyją w końcowych odcinkach jelita cienkiego i pierwszych odcinkach jelita grubego. Cechą charakterystyczną dla owsika jest fakt składania jaj na skó-rze w okolicy odbytu i krocza. Wywołuje to duże swędzenie, jest przyczyną drapania się dzieci, i przenoszenia zakażenia na palcach (najczęściej za paznokciami) do ust. W ten sposób dziecko samo od siebie zakaża się ponownie. Tworzy się swego rodzaju błędne koło, bardzo utrudniające wyleczenie dziecka. Dziecko zakażonymi palcami przenosić może również jaja owsików na przedmioty co-dziennego użytku i zabawki, dlatego też łatwo zarażają się od niego dzieci razem z nim się wychowujące.

Czytaj Dalej

Dobroczynne działanie wyciągu na kręgosłup

Wielu autorów twierdzi (nie bez kozery), że jeśli dobroczynne działanie wyciągu nie odnosi się głównie do lepszego unieruchomienia chorego w łóżku – podstawowego elementu wpływającego na samoistne ustąpienie dolegliwości, to stwierdzoną poprawę należy odnieść do czynnika czasu.

Czytaj Dalej

Największe trudności w wykrywaniu infekcji

Nieco inną naturę mają problemy związane z wykryciem w kale badanego pacjenta ameb, mających wszelkie cechy morfologiczne pełzaka czerwonki, ponieważ na podstawie badania mikroskopowego nie można odróżnić chorobotwórczego gatunku Entamoeba histolyticci od niepatogennego E. dispar. O rozpoznaniu ostatecznym mogą rozstrzygnąć w tym przypadku badania wzoru izoenzymatycznego pełzaka, badania na obecność kwasów nukleinowych lub swoistego koproantygenu E. histolytica.

Czytaj Dalej

Znajomość zasad traumatologii urologicznej

Znajomość zasad traumatologii urologicznej jak również występowanie powikłań po leczeniu zachowawczym urazóW nerek nie powinny ekłaniać nas do zbytniej wstrzemięźliwości operacyjnej za wszelką cenę. ^twierdza się, że mimo braku objawów ‚naglących mogą w późniejszym okresie rozwinąć się takie uszkodzenia nerek jak:

Czytaj Dalej

Zniekształcona stopa

Zniekształcona stopa ma wygląd bieguna kołyski lub suszki. Tyłostopie jest ustawione w nawróceniu i zgięciu podeszwowym, przodostopie w odwiedzeniu i zgięte grzbietowo. Zakres ruchów stopy jest znacznie ograniczony. Kalectwo jest zwykle widoczne bezpośrednio po urodzeniu, narasta w miarę rozwoju, utrudnia chód i sprawia dolegliwości już kilkuletniemu dziecku. Badanie rentgenowskie wykazuje pionowe (końskie) ustawienie kości skokowej i piętowej. Zwichnięta kość łódlco- wata wraz z resztą stępu i przodostopiem jest przesunięta do góry i boku, kości śródstopia są zgięte grzbietowo, a palce podeszwowo.

Czytaj Dalej

Gruźlica pierwotna

Gruźlica pierwotna może występować pod różnymi postaciami klinicznymi. Jest to najczęściej gruźlica naciekowa. Zmiany naciekowe mogą występować jako zmiany wieloogniskowe lub jednoogniskowe, ograniczone lub rozległe, ostre bądź przewlekłe (gruźlica naciekowa wieloogniskowa, naciek wczesny Assmana, ostre serowate zapalenie płuc). Naciek może ulec zserowaceniu i rozpadowi z następowym tworzeniem się jam gruźliczych. Pierwotną gruźlicę płuc leczy się metodami zachowawczymi lub operacyjnymi.

Czytaj Dalej

Zniekształcenie stawu

Oderwanie przyczepów mięśni (nadgrzebieniowy, guzek większy) bolesność miejscowa guzka większego, ruch bolesny, ogra-niczenie odwodzenia u nie wyćwiczonych bolesność ruchów, wypad-nięcie czynności części krótkich rotatorów ramie-nia objawy przebytego złamania lub oderwania guzka większego, może nie być zmian wczesne – nastawienie i unie-ruchomienie lub leczenie ope-racyjne, późne – usprawnianie ruchów, fizykoterapia, czów i ograniczenia ruchów

Czytaj Dalej

Nieprawidłowe kształtowanie się narządów płciowych

Stosunkowo rzadko obserwuje się we wczesnym wieku dziecięcym nieprawidłowe kształtowanie się narządów płciowych. Wspomniany już zespół nadnerczowo-płciowy charakteryzuje się u dziewczynek już w wieku niemowlęcym objawami rzekomego obojnactwa (znaczny przerost łechtaczki, owłosienie łonowe typu męskiego). Wymaga to szybkiego różnicowania z innymi postaciami obojnactwa, gdyż tylko wcześnie rozpoczęte leczenie jest skuteczne i pozwala zapobiec trwałym defektom.

Czytaj Dalej

Wysoka gorączka

Wysoką gorączkę można obniżyć nie tylko przez podawanie leków przeciwgorączkowych, ale również metodami fizykalnymi przez stosowanie doodbytnicze wlewek ochładzających z letniej, przegotowanej wody. Tak jak i w innych stanach chorobowych podstawowe znaczenie ma uspokojenie dziecka, ograniczenie do minimum wszelkich niekorzystnych bodźców, nasilających pobudzenie i rozdrażnienie chorego. W czasie choroby dzieckiem powinna zajmować się w miarę możliwości matka lub inna osoba z otoczenia,

Czytaj Dalej

Co o hartowaniu uważali Centkiewiczowie

Wszystko co postanowił, próbował natychmiast wprowadzić w czyn – piszą Centkiewiczowie. Późnym wieczorem otworzył na oścież okno. Do pokoju wtargnęła fala mroźnego powietrza. Roałd odruchowo naciągnął kołdrę na głowę i podkulił nogi. Nie na wiele się to przydało, chłód przenikał do szpiku kości, mięśnie sztywniały, ząb zaczął uderzać o ząb.

Czytaj Dalej

CHOROBY METABOLICZNE

Wraz z postępem medycyny zwiększa się w ostatnich latach liczba chorób metabolicznych, których pierwsze objawy ujawniają się we wczesnym okresie życia. Choroby te spowodowane są uwarunkowanym genetycznie brakiem enzymów, niezbędnych na określonym etapie przemiany różnych substancji znajdujących się w pożywieniu. Wyodrębnia się następujące grupy zaburzeń metabolicznych:

Czytaj Dalej

WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHIRURGII WIEKU DZIECIĘCEGO

Specyfika wieku dziecięcego, niedojrzałość wielu narządów i układów, duża dynamika rozwojowa, chwiejność równowagi kwasowo- -zasadowej i przemiany elektrolitowo-wodnej, odrębny sposób reagowania na uraz operacyjny sprawiły, że chirurgia dziecięca stała się nową dziedziną medycyny pod wieloma względami bardziej zbliżoną do pediatrii niż do chirurgii dorosłych.

Czytaj Dalej

Żelazo

Głównym źródłem żelaza w pożywieniu jest mięso i żółtko, w dalszej kolejności jarzyny zielone i owoce. Niemowlęta karmione jednostronną dietą mleczną prawie zawsze wykazują objawy niedokrwistości. Niedokrwistość wywołana niedostatecznym dostarczaniem żelaza w pożywieniu w nasileniu mniejszym występuje u co najmniej 25% niemowląt.

Niedobór innych składników, takich jak kwas foliowy, wi-tamina Bu lub ich zaburzenia wchłaniania i wykorzystania wywołują niedokrwistość megaloblastyczną. Rzadziej od wymienionych postaci występuje niedokrwistość aplastyczna lub hipopla- styczna, w której pierwotnemu uszkodzeniu pod wpływem czynników toksycznych (benzen, promienie Roentgena, chloramfenikol, sulfonamidy) ulega czynność krwiotwórcza macierzystych komórek układu czerwonokrwinkowego,. czasem równocześnie z zahamowaniem tworzenia krwinek białych i płytek krwi.

Czytaj Dalej

Krążki międzykręgowe pracują nieustannie

Trzeba pamiętać o tym, że jakiekolwiek zaburzenie funkcji podporowej jądra dla kręgu leżącego powyżej stanowi początek całego łańcucha patologii kręgosłupa. Jak już wspomniano, przy urodzeniu jądro zawiera około 88% wody, w wieku 18 lat – 80%, a na starość już tylko 69%. Większość badaczy zgodnie uważa, że zmiany uwodnienia stanowią początek łańcucha zmian prowadzącyeh do definitywnego uszkodzenia krążka międzykręgowego. Jaki jest w tym udział ciężkiej pracy fizycznej (a do takiej kwalifikuje się większość dyscyplin sportowych), dokładnie nie wiemy, ale na pewno jest on istotny! Mechanizm obronny jądra miażdżystego polega na zdolności wychwytywania wody mimo działających na nie nacisków. Jądro broni się magazynowaniem wody w przypadku jej utraty pod wpływem nadmiernego nacisku, ale tylko wówczas, gdy nacisk ten jest przerywany! W przypadku nadmiernych obciążeń stałych (czy długotrwałych) jądro traci możliwość obrony i ulega niszczeniu.

Czytaj Dalej

Ćwiczenai fizyczne a hartowanie

Inni natomiast uważają pogląd taki za błędny. Według nich ćwiczenia fizyczne zapewniają jedynie wysoką wydolność fizyczną pośrednio ułatwiającą adaptację do otoczenia w tym między innymi do niskich temperatur. Jeżeli jednak podczas ćwiczeń fizycznych obnażamy swoje ciało wystawiając je na kompleksowe działanie czynników oziębiających organizm, wówczas z pewnością ćwiczymy również reakcje naczynioruchowe naszej skóry oraz mechanizmy fizjologiczne termoregulacji ustroju.

Czytaj Dalej